Termer &

Ordlista

AF Konto

AF står för Aktie- och Fond-konto. Detta är ett reavinstbeskattat konto (25% för onoterat och 30% för noterade aktier) hos Strivo – som är gratis för Polynom delägare.

Äffärsängel

Affärsänglar är personer som normal kommer in i ett väldigt tidigt skede för att stötta ett företag med både kompetens och kapital. Affärsänglar investerar oftast mindre än riskkapitalister och fungerar oftast som ett komplement till riskkapitalisterna. Företagare kan via affärsängeln få tillgång till kapital, kompetens och nyttiga kontakter. En affärsängel har oftast själv erfarenhet av att driva företag. En Ängel har också tid, stort engagemang och kapital att satsa i nya, lovande affärsidéer i snabbväxande branscher. Affärsängeln vill samtidigt få god avkastning på sin investering och är därför beredd att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas.

Ankle Biter

Ännu ett Wall St utryck som står för ett bolag med litet börsvärde (i USA under $500m). Denna term myntades redan på 50-talet, och kommer från att små krypande barn eller hundar endast kan bita på anklarna på en vuxen. Som en investering tenderar ankelbitare att vara ganska volatila och handlas ofta tunt. På plussidan har ankelbitare ofta större tillväxtpotential än större aktier och omfattar oftast ny teknologi.

Betaltjänstdirektivet PSD2

Det första betaltjänstdirektivet, EU-direktivet Payment Services Directive (PSD) trädde i kraft 2009 med syftet att skapa en mer effektiv marknad för betaltjänster inom Europa. Under 2018 stärktes reglerna när det andra betaltjänstdirektivet trädde i kraft. Reglerna i PSD2 syftar till att stärka ditt skydd som konsument och göra betalningarna effektivare, tryggare och enklare inom Europa.

Betaltjänstdirektivet är ett regelverk som täcker flera områden. Bland annat kan du som kund genom reglerna i PSD2 dela din kontoinformation med och göra betalningar genom så kallade tredjepartsaktörer. Det innebär att licensierade företag, exempelvis Finshark (som Polynom äger en del av) har möjlighet att hämta din kontoinformation från en bank och erbjuda dig att göra betalningar från ditt konto, under förutsättning att du har godkänt det. För att få erbjuda den här typen av tjänster måste tredjepartsaktören ha tillstånd av Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU/EES.

PSD2 innebär också att självrisken för konsumenter vid en obehörig transaktion sänks från 1 200 kronor till 400 kronor.

Börsnotering / IPO

En börsnotering eller IPO (Initial Public Offering) är precis som vad det låter som – När ett företag noteras på börsen. När ett företag noteras på börsen blir företagets aktier tillgängliga för handel på en reglerad marknadsplats, som exempelvis Stockholmsbörsen. Notera att även aktier i onoterade bolag kan handlas, men har naturligtvis lägre likviditet.

Dead Cat Bounce

Dead cat bounce är ett uttryck i finansvärlden och kommer närmare bestämt från New York och Wall St. Det står för ett mindre återhämtning för en aktie efter ett stort kursfall. Uttrycket kommer från föreställningen att “även en död katt kommer att studsa om den faller från en hög höjd” tex en skyskrapa, och antyder att aktien inte kommer gå upp mer.

Due Diligence

Due diligence är en process där en noggrann och systematisk granskning av ett företag eller en affär genomförs för att bedöma dess ekonomiska, juridiska och operativa status. Syftet är att samla in relevant information och analysera den för att minska riskerna och fatta välgrundade beslut. Under due diligence-processen undersöks företagets finansiella dokument, juridiska avtal, ägarstruktur, operativa processer, miljöpåverkan och andra relevanta faktorer. Resultatet av due diligence används vanligtvis för att bedöma om en affär eller investering är lönsam och om det finns några potentiella risker eller hinder som behöver hanteras. Läs mer i vår artikel HÄR.

Emission eller Nyemission

En emission eller nyemission är när företag behöva ta in nytt kapital kan de emittera nya aktier genom att göra en nyemission. Man gör ett Erbjudande som investerare tecknar sig för och betalar, sedan skickar bolaget papper som likvidintyg (intyg på vem som betalt in pengar) och registreringsdokument till Bolagsverket som ger ut aktierna – ett emissionsinstitut bokar sedan ut aktierna till depå hos ett depåinstitut.

Emissionsinstitut

Ett så kallat emissionsinstitut är en fondkommissionär eller bank. Ett emissionsinstitut anlitas av företag vid planering, hantering och genomförande av emissioner – Polynom har vid de senaste emissionen anlitat Nordic Issuing.

EV/EBIT eller EV/EBITDA

EV/EBIT och EV/EBITDA är multiplar som komplementerar eller utvecklar det mer klassiska P/E-talet. Båda multiplar tar hänsyn till företagets skuldsättning vilket P/E inte gör. Den senare, EV/EBITDA tar även hänsyn till avskrivningar och goodwill-avskrivningar som kan påverka resultatet rejält i vissa bolag. EV = Enterprice Value (Företagets börsvärde + nettoskuld). EBIT = Earnings Before Interest & Taxes (rörelseresultat eller resultatet exklusive räntor och skatt). EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (samma som EBIT men innan Avskrivningar och Goodwill-avskrivningar)

Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgrad visar ett företags förmåga att betala dess finansiella kostnader, dvs räntor, med årets resultat. Nyckeltalet anges vanligtvis i decimalform men kan även anges i procentform – ett tal under 1,0 innebär att vinsten är lägre än företagets finansiella kostnader och alltså inte så bra!

Riktad Emission

En riktad emission är egentligen precis vad det låter – en emission som är riktad mot en utvald grupp av investerare. Exempelvis investerare som äger aktier i bolaget. Riktad emission kan även betyda att emissionen är riktad till externa placerare.

Riskkapital eller Riskkapitalister

Riskkapital, även känt som venturekapital, utgör en form av finansiering som riktas mot tidiga eller tillväxtfasföretag med hög potential. Det tillhandahålls av specialiserade investerare, riskkapitalister, som är beredda att ta högre risker i utbyte mot möjlig hög avkastning på sin investering. Dessa investerare blir delägare i företaget och kan erbjuda ekonomiskt stöd, rådgivning och affärsnätverk för att hjälpa företagen att växa och utvecklas. Riskkapital spelar en central roll i att driva innovation och tillväxt, särskilt inom teknologisektorn och för startups som behöver kapital för att utveckla sina produkter, expandera sin verksamhet och nå marknaden.

Styrränta

Styrränta är den ränta som centralbanken tar för kortfristiga lån till bankerna. Den är ett viktigt verktyg i penningpolitiken eftersom den påverkar bankernas kostnad för  likviditet och därigenom reglerar mängden pengar i omlopp i samhället (och kan då också påverka inflationen).  Oftast påverkar den eller räntebanan som riksbanken annonserar (eg hur riksbanken ser på styrräntan framöver) och då är bankerna oftast snabba med att ändra räntan de tar av sina kunder (vi husägare ser ju detta på vårt bolån).  Den svenska styrräntan kallas reporänta (efter repa, slang för engelskan repurchasing agreement, eller återköpsavtal). Riksbanken lånar ut pengar genom att av bankerna köpa repor, som efter en tid säljs tillbaka (detta kallas då omvänd repa) med pålägg för ränta, “reporänta”.

Vad är en Corp Firma eller Corporate Finance firma?

En Corpfirma är en rådgivare och befinner sig mellan bolag som behöver kapital och investerare. Deras huvuduppgifter är att ge företagen råd om hur de ska möta sina ekonomiska utmaningar och att hjälpa dem att skaffa finansiering, vare sig det är från aktieerbjudande, obligationslån eller derivatprodukter. Alla banker har en Corp-avdelning, men det finns också specialister som tex Sedermera eller Sciety.

Vad är en ISIN kod?

International Securities Identification Number (ISIN) är en kod som är avsedd att entydigt identifiera ett värdepapper. ISIN-koden utgörs av en alfanumerisk följd om tolv tecken. Koden har tre komponenter: den inleds med en tvåställig landskod enligt ISO-6166-standarden, därefter följer en nioställig alfannumerisk svit och därefter en kontrollsiffra som, medelst Luhn-algoritmen, beräknas från de elva föregående tecknen. Polynoms B-akties ISIN-kod är t.ex. SE0015531058.

Vad är Utspädning?

Ägare som inte deltar i en nyemission drabbas av utspädning. Men vad är då utspädning? Ett enkelt exempel är att om du äger 100% av ett bolag och det finns 100 aktier, men bolaget behöver ta in mer pengar för att tex klara driften och ger då ut 10 nya aktier. Du äger fortfarande 100 aktier, men din ägarandel sjunker till 91% (100/110 = 0.909). Ditt ägande har blivit utspätt. Detta är ju i de flesta fall negativt, men om du tittar enbart på Polynom så är det ett par faktorer att ta i beaktning. Först, Polynom har (i alla fall för tillfället) ingen utdelning och det spelar då inte så stor roll att det finns fler aktier att dela vinsten på. För det andra så siktar Polynom på att ge en sådan bra avkastning som möjligt. Anta att du äger 100 aktier och kursen är 1kr, och det finns 1 000 aktier i bolaget, då är din 10% andel är då värt 100kr – men i framtiden ges 1 000 nya aktier ut, och din andel blir utspädd till 5%, men nu står aktien i 3kr så är din andel värd 300kr, och då spelar ju utspädning ingen roll. Läs vår artikel om Utspädning HÄR.

Vad betyder VC - Venture Capital?

Finans- eller fond-bolag som investerar pengar i relativt tidiga skeden av ett företags utveckling, då företaget går från en utvecklingsfas till att starta försäljning eller expandera vidare. Venture capital-bolagen är professionella investerare, med målsättningen att uppnå en god avkastning för sina ägare och finansiärer. VC bolagen arbetar oftast med fondinvesterarnas pengar och tar oftast en 20 – 40 % ägarandel.

Vad står TO för?

TO = Teckningsoption. En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid.

Volatilitet

Volatilitet anger prisrörligheten hos aktier och andra finansiella tillgångar. Det används som mått för att mäta marknadsrisken (den s.k. systematiska risken) hos en finansiell tillgång. En aktie med hög volatilitet har alltså en stor (negativ eller positiv) avvikelse från sitt medelvärde.

Zombieföretag

Zombieföretag: Det finns ingen “officiell” gräns, men man brukar säga att det är företag som haft räntetäckningsgrad på mindre än 1 % under minst tre år. Alltså företag som inte klarar av att finansiera sin verksamhet utan måste ta lån för att kunna fortsätta driva sin verksamhet vidare. Funkar bara när räntor är låga, när räntor stiger hotar konkurs.

Hök eller duva?

Hök eller duva – är benämningar på penningpolitiska beslutsfattare eller bedömare som skiljer sig i åsikt angående styrräntan – där höken föredrar att höja och duvan föredrar att sänka räntan. Uttrycket kommer ursprungligen från USA där war hawk (krigshök) respektive peace dove (fredsduva) representerar de olika viljorna att gå in i krig respektive hålla sig utanför och försöka lösa problemet med andra medel.

Hurdle Rate

Hurdle Rate är den lägsta internräntan man måste ha för att investera eller finansiera ett projekt.

Inflation

Inflation är när priser på varor och tjänster stiger vilken betyder att man kan köpa mindre för samma summa pengar. Pengarna sjunker alltså i värde. I de flesta länder beräknas Inflation som en “korg” av vanliga varor och tjänster, och i Sverige heter det KPI (Konsumentprisindex). Om priset på denna ”korg” går upp 1% under ett år innebär det att Sverige har en inflation på 1%. Som du säkert redan har märkt vid något tillfälle kan man tycka att saker blir bara dyrare och dyrare medans Inflationen är ganska låg, detta beror på vilka varor och tjänster som är inkluderade i “korgen”. Här kan du lära dig mer än du någonsin ville: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/kpi/

IRR eller internränta

IRR eller Internal rate of return – motsvarar det svenska begreppet Internränta och är ett mått på vilken genomsnittlig årlig avkastning en investering ger. Om man jämför två investeringar och endast har IRR att gå på, då väljer du den investering som ger högst IRR. IRR används ofta som Hurdle Rate, alltså den lägsta Internräntan man måste ha för att investera.

KF konto

KF står för Kapital Försäkring. Fördelen med en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal (0,375 % år 2022). Dessutom betalar man en avgift till försäkringsbolaget (Idun) samt företaget som validerar värderingen varje kvartal (Kaptena).

LEI-nummer

Sedan 2018 behöver alla företag och andra juridiska personer en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI), för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta gäller alltså inte för privat personer. De juridiska enheterna som måste inneha en LEI är deifinerade i ramverket ISO 17442, vilket kort kan kort förklaras som juridiska enheter som ingår i finansiella transaktioner. Fortsättningvis, ISO 17442 fastställer att juridiska enheter som ingår i vissa finansiella transaktioner inte behöver en LEI kan dock inneha en LEI. Detta eftersom aktiemäklare och andra finansiella institut kan ha interna regelverk som kräver att den juridiska enheten innehar en LEI för att kunna använda deras tjänster.

P/E tal

P/E-talet kommer från engelskans ”price to earnings” eller på “pris till vinst” på svenska – och mäter ett bolags aktuella aktiepris i förhållande till dess vinst. Det är den mest använda multipeln, men den betraktar inte tex stark till växt eller skulder. Ett högt P/E tal betyder att aktiepriset har stigit snabbare än vinsten, på grund av förväntade resultatökningarna i framtiden – men ett högt P/E tal är nödvändigtvis inte negativt. Vi skulle säga att Storskogen är ett typiskt exempel. Om ett bolag kan möta de förväntningar som ligger i ett högt P/E-värde, så kan det vara värt det.

Pre-IPO

I denna kategori har bolaget bestämt sig för att genomföra en börsnotering och har ofta även planerat ungefär när det ska ske. Det är vanligt att dylika bolag väljer att ta in lite pengar 6–12 månader före noteringen i syfte att genomföra den sista planerade utvecklingen av bolaget. Detta brukar öka värdet på bolaget vid noteringen

Private Placement

Private Placement kallas också privat investering och syftar till alla investeringar som görs i onoterade företag. När ett bolag är relativt nystartat kallas dylika investeringar ofta för såddinvesteringar eller ängelinvesteringar och har då normalt extremt hög risk. Senare i bolagets utveckling blir det vanligare att prata om expansionskapital, private placement, runda C, D osv. Ju äldre och mer etablerat bolaget har blivit desto lägre blir normalt risken men värderingen ökar då också samtidigt.

Pro-rata

När ett bolag gör en så kallad företrädesemission till befintliga aktieägare så har man rätten (men inte skyldighet) att investera sin pro-rata. Hur räknar man då ut sin pro-rata? Om du äger 100 aktier i bolag A som har totalt 100 000 aktier och skall ge ut 50 000 nya aktier så är din pro-rata ((100/100 000) * 50 000)= 50 aktier som du har rätt att teckna. Oftast så låter bolag aktieägare att teckna för mer än sin pro-rata, men allt över sin pro-rata är inte garanterat. Läs vår artikel om pro-rata HÄR.

Disclaimer

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop ABs ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

Polynom/Monylop AB kan aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet.

Share This