Polynom

Nyheter

Våremissionen är öppen!

Vår-emissionen är nu öppen och pågår fram till 31 maj (kl 12:00 am). Du hittar mer information under fliken emissioner eller genom att klicka här ->

läs mer

Polynom Investment kallar till bolagsstämma 2023

Bolagsstämman hålls den 30:de mars 2023. Samma dag håller vi även en digital Delägarträff. Den har ingen särskild agenda utan ska ses som ett tillfälle till att ställa frågor till oss i teamet. Vill...

läs mer

Utfall av emission av B-Aktier

Polynom har nu avslutat sin emission av B-aktier där vi tar in 48 nya delägare. Välkomna! Dessutom var det 190 befintliga delägare som ökade på sina investeringar. Totalt tecknades emissionen för...

läs mer

Emission för Polynom är öppen !

Höst-emissionen är nu öppen och pågår fram till 31 oktober (kl 12:00 am). Du hittar mer information under fliken emissioner eller genom att klicka här -> Om du är intresserad av att få veta mer om...

läs mer

Utfall av emission av B- och C-Aktier

Polynom har nu avslutat sin emission av B-aktier där vi tar in 154 nya delägare samt investeringar från 196 befintliga delägare. Totalt tecknades emissionen för ungefär 40 miljoner kronor. Dessutom...

läs mer

Polynom Investment kallar till bolagsstämma

Bolagsstämman hålls den 24:de mars 2022! PGA rådande omständigheter kan det vara fördelaktigt att delta på bolagsstämman digitalt via Zoom. Anmälan hittar du här → Samma dag håller vi...

läs mer

Disclaimer

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop ABs ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

Polynom/Monylop AB kan aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet.

Share This