Investeringspolicy

Polynom Investment AB är ett internationellt investmentbolag som investerar i Svenska och Europeiska scaleups, med en investeringshorisont om 10 år och med ett genomsnittligt årligt avkastningsmål om 15 %.

Vår investeringspolicy karaktäriseras av fokus på individuella bolag, men precis som Warren Buffet eller Spiltan har vi inte någon strikt strategisk plan utan vi utvärderar möjligheter i olika branscher och i olika utvecklingsfaser. Vi investerar i olika tillgångsslag såsom aktier, räntebärande papper, fastigheter, men huvuddelen är inom onoterade aktier.

Vi anser att fokus skapar värde och vi lägger stor möda på att förstå de bolag vi investerar i. Vi investerar ansvarsfullt vilket innebär att vi investera i bolag som agerar långsiktigt och hållbart. Detta betyder att det finns ett par kriterier vi försöker få med i varje investering: 

  1.     Långsiktigt hållbar verksamhet. Bolag som arbetar långsiktigt med att minska eventuell negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.
  2.     Verksamhet vi förstår. Affärsmodellen skall vara enkel. Vi vill förstå vad bolagen säljer och varför och hur produkten eller tjänsten efterfrågas, alltså hur bolagen tjänar pengar.
  3.     Bolagsledning med stark kompetens och integritet. En viktig förutsättning för att äga ett bolag är att ledningen arbetar för ägarnas intressen.
  4.     Andra ägare med långsiktig inställning och öppenhet. Ett plus är om det finns en stark huvudägare.
  5.     Tillväxtpotential med tydliga mål om lönsamhet. En bra verksamhet ska ha förutsättningar att vara lönsam även i framtiden. Bolag måste ha förmågan att hålla sig aktuella och relevanta över tid, och inte är alltför utsatt för yttre faktorer.
  6.     Välskötta bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. 
  7.     Rimlig värdering med möjlighet till mycket god avkastning. Vi har en rullande investeringshorisont om 10 år med ett avkastningsmål om 15 % per år i snitt.

När vi väljer ut bolag till vår portfölj följer vi en tydlig och väl inarbetad investeringsprocess. Genom att systematiskt och konsekvent följa processen säkerställer vi att vi endast investerar i bolag som uppfyller våra krav.

Även under tiden vi äger ett innehav arbetar vi strukturerat med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Vi är tålmodiga i våra investeringar men tar hela tiden hänsyn till ny information för att se till att bolagen bibehåller förutsättningarna för framtida värdeskapande.

Risker? Man måste ta risk för att uppnå avkastning, men detta är inte detsamma som att chansa eller vara oförberedd. Medvetet risktagande görs med sunt förnuft. Dessutom består vår portfölj av 90-100 innehav som ger oss en naturlig diversifiering.

Vad investerar vi inte i? Vår policy exkluderar bolag med icke-hållbara verksamheter inom vapen, pornografi, tobak, spel (gambling), alkohol och fossila bränslen. Vi undviker även förhoppningsbolag, prospekteringsbolag och andra bolag som är alltför beroende av priset på en enskild råvara och i övrigt bolag som är beroende av faktorer som är utom bolagets kontroll.

Vi definierar scaleups som bolag som är redo att skala upp en framtagen produkt och/eller tjänst. Dessa bolag har typiskt sett tidigare mottagit start-/såddkapital genom ängelinvesterare, VC-fonder, grundarna själva, familj och vänner, etc., och är nu redo att göra en av sina, om inte den, första större emissionsrunda där större aktörer har/får möjlighet att göra en investering.

Att göra samhället mer hållbart förväntas uppnås bland annat genom att investera i bolag som inte bara bidrar med arbetstillfällen, utan även fokuserar på mångfald, tar väl hand om sina anställda, erbjuder en produkt och/eller tjänst som har ett positivt mervärde för bolagets målkunder, har goda relationer med underleverantörer och andra intressenter, och tar ansvar för att göra ett bra positivt avtryck i den miljö som bolaget på olika sätt berör. Bolaget ska och behöver helt enkelt ta hänsyn till alla dess olika intressenters intressen – aktieägares såsom kunders, leverantörers och anställdas.