Investera med

Polynom

Varför investera med Polynom?

Polynom Investment är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag (så kallade scaleups) med syfte för att göra sparare vardagsrika och samhället bättre över en rullande investeringshorisont om 10 år med ett avkastningsmål om 15%. Vi är också ett community där delägare kan vara aktiva eller passiva.

Om du har mycket kapital, stor kunskap och rätt kontakter kan du få tillgång till en värld med attraktiva specialinvesteringar som allmänheten sällan hör talas om. Det kan vara private placements, pre-IPOs, korta brygglån med 20% ränta eller teckningsåtaganden vid börsnoteringar. Dylika specialinvesteringar brukar över tid ha betydligt högre snittavkastning än den som vanliga människor kan få via sina traditionella fonder och noterade aktier.

Idag är det främst redan rika personer som får chansen att vara med på specialinvesteringar. Vi har inget emot att dessa personer blir ännu rikare men den praktiska samhällsnyttan av att hjälpa en person dubbla sina pengar från en till två miljarder är ganska begränsad. Att däremot hjälpa 1000 vanliga svenskar att ordna sin första miljon i arbetande kapital påverkar deras liv betydligt mer, i relativa termer.

Polynoms ambition är att bygga en plattform där vi förhoppningsvis kan hjälpa många vanliga svenskar att bli vardagsrika över de kommande 10-20 åren. 

Vardagsrik blir du normalt när du har minst 2 Mkr i arbetande kapital. Kan du få 15% avkastning per år på dessa pengar kan du ta ut 300 tkr varje år. För de flesta är det tillräckligt för att göra skillnad i livet på riktigt.

 

 

Finansiella

Rapporter

2024

2023

Finansiell

Kalender

Polynom redovisar kvartalsrapporter med substansvärde kvartalsvis ca 15 dagar efter slutet på ett kvartal.

DELÅRSRAPPORT Q3 JUL–SEPT 2024

Publiceras 15 oktober 2024

 

DELÅRSRAPPORT Q4 OKT–DEC 2024

Publiceras 15 januari 2025

Vår

Investeringspolicy

Polynom Investment AB är ett internationellt investmentbolag som investerar i Svenska och Europeiska scaleups, med en investeringshorisont om 10 år och med ett genomsnittligt årligt avkastningsmål om 15 %.

Vår investeringspolicy karaktäriseras av fokus på individuella bolag, men precis som Warren Buffet eller Spiltan har vi inte någon strikt strategisk plan utan vi utvärderar möjligheter i olika branscher och i olika utvecklingsfaser. Vi investerar i olika tillgångsslag såsom aktier, räntebärande papper, fastigheter, men huvuddelen är inom onoterade aktier.

Vi anser att fokus skapar värde och vi lägger stor möda på att förstå de bolag vi investerar i. Vi investerar ansvarsfullt vilket innebär att vi investera i bolag som agerar långsiktigt och hållbart. Detta betyder att det finns ett par kriterier vi försöker få med i varje investering:

  • Långsiktigt hållbar verksamhet. Bolag som arbetar långsiktigt med att minska eventuell negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.
    Verksamhet vi förstår. Affärsmodellen skall vara enkel. Vi vill förstå vad bolagen säljer och varför och hur produkten eller tjänsten efterfrågas, alltså hur bolagen tjänar pengar.
  • Bolagsledning med stark kompetens och integritet. En viktig förutsättning för att äga ett bolag är att ledningen arbetar för ägarnas intressen.
  • Andra ägare med långsiktig inställning och öppenhet. Ett plus är om det finns en stark huvudägare.
  • Tillväxtpotential med tydliga mål om lönsamhet. En bra verksamhet ska ha förutsättningar att vara lönsam även i framtiden. Bolag måste ha förmågan att hålla sig aktuella och relevanta över tid, och inte är alltför utsatt för yttre faktorer.
  • Välskötta bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
  • Rimlig värdering med möjlighet till mycket god avkastning. Vi har en rullande investeringshorisont om 10 år med ett avkastningsmål om 15 % per år i snitt.

När vi väljer ut bolag till vår portfölj följer vi en tydlig och väl inarbetad investeringsprocess. Genom att systematiskt och konsekvent följa processen säkerställer vi att vi endast investerar i bolag som uppfyller våra krav.

Även under tiden vi äger ett innehav arbetar vi strukturerat med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Vi är tålmodiga i våra investeringar men tar hela tiden hänsyn till ny information för att se till att bolagen bibehåller förutsättningarna för framtida värdeskapande.

Risker? Man måste ta risk för att uppnå avkastning, men detta är inte detsamma som att chansa eller vara oförberedd. Medvetet risktagande görs med sunt förnuft. Dessutom består vår portfölj av runt 60 innehav som ger oss en naturlig diversifiering.

Vad investerar vi inte i? Vår policy exkluderar bolag med icke-hållbara verksamheter inom vapen, pornografi, tobak, spel (gambling), alkohol och fossila bränslen. Vi undviker även förhoppningsbolag, prospekteringsbolag och andra bolag som är alltför beroende av priset på en enskild råvara och i övrigt bolag som är beroende av faktorer som är utom bolagets kontroll.

Vi definierar scaleups som bolag som är redo att skala upp en framtagen produkt och/eller tjänst. Dessa bolag har typiskt sett tidigare mottagit start-/såddkapital genom ängelinvesterare, VC-fonder, grundarna själva, familj och vänner, etc., och är nu redo att göra en av sina, om inte den, första större emissionsrunda där större aktörer har/får möjlighet att göra en investering.

Att göra samhället mer hållbart förväntas uppnås bland annat genom att investera i bolag som inte bara bidrar med arbetstillfällen, utan även fokuserar på mångfald, tar väl hand om sina anställda, erbjuder en produkt och/eller tjänst som har ett positivt mervärde för bolagets målkunder, har goda relationer med underleverantörer och andra intressenter, och tar ansvar för att göra ett bra positivt avtryck i den miljö som bolaget på olika sätt berör. Bolaget ska och behöver helt enkelt ta hänsyn till alla dess olika intressenters intressen – aktieägares såsom kunders, leverantörers och anställdas.

 

 

 

Disclaimer

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop ABs ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

Polynom/Monylop AB kan aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet.

Share This