Deklarationsguide GTKIT

Kort skatteutbildning

När du köper GTKITaktier finns det två ställen de kan förvaras på:

 1. AF-depå (även kallad naken depå eller reavinstbeskattad depå)
 2. Kapitalförsäkring (nedan benämnd som KF)

Hur mycket skatt du ska betala beror på var du förvarar dina aktier. 

På en AF-depå betalar du 25% skatt på vinsten du gjort i en aktie när du säljer den. Du betalar inga avgifter för att ha depån.

I en KF betalar du en så kallad schablonskatt och en fast avgift för försäkringen. Avgifterna och skattesatserna har tidigare kommunicerats av och genom Real Finans & Försäkring.

När dina GTKITaktier har bokats ut (=skapats och satts in på din depå) så görs det på ett AF-konto. Notera alltså att oavsett om du vill ha dina aktier på ett KF- eller AF-konto, hamnar de alltid initialt på ett AF-konto. Har du sedan valt att ha dem på en KF “säljs” aktierna från din AF till din KF, vilket skapar en eventuell skattehändelse för dig. Då ska du alltså betala skatt på vinsten du gjort sedan du betalat dina aktier.  

Om pris per aktie, när du köper dina aktier, är lika med det pris per aktie som råder när aktierna flyttas in i en KF får du en liten avdragsgill förlust med anledning av courtaget du betalar. Skulle priset däremot ha ökat behöver du betala skatt på eventuell vinst du har gjort (dvs om pris per aktie är högre än när du gjorde din investering). 

Från Skatteverkets perspektiv betraktas flytten som en avyttring och därav ska den eventuella vinsten beskattas med 25% i enlighet med de sedvanliga reavinst-beskattningsreglerna för onoterade värdepapper. Exempelvis: 

Du köper en aktie den 1/3 för 100 kr, och får den bokad till en AF-depå. Den ligger där till den 1/4 då värdet skrivs upp på aktien till 120 kr. Du väljer då att flytta in aktien i en KF. Skatten du ska betala blir då 0,25 (skattesatsen är 25 %) * 20 (vinsten du gjort på aktien, 120-100) = 5 kr. 

Därefter betalar du bara schablonskatten som kommer med en KF-depå och behöver således inte tänka på de här sakerna för din deklaration. 

Depåinstituten där du har eller har haft dina GTKITaktier har lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket. Kontrolluppgifterna innehåller antalet aktier och försäljningspriset (pris per aktie som gäller vid flytten) då du flyttade dina aktier till kapitalförsäkringen men inte omkostnadsbeloppet för aktierna. 

Kaptena och deras avgifter

Den andra aktören utöver depåinstituten som är viktig att ha koll på i detta är Kaptena. Kaptena värderar och validerar värdering av onoterade innehav och därmed GTKITaktien. Detta görs kvartalsvis, och alla som äger en onoterad aktie i en KF behöver betala deras avgifter. Avgifterna har vi kommunicerat tidigare, så vi går inte in på det närmare här. Dessa avgifterna är inte avdragsgilla.

Turer som är bra att känna till

Split av aktien

När Lendify blev uppköpt av Lunar i Juli 2021 gjorde vi en split av GTKIT-aktien för att matcha värdet på Lunaraktien. Det gjorde vi genom att splita GTKITaktien ungefär 2,8 till 1. När vi gjorde det så uppstod fraktioner, alltså delar av en aktie, som vi inte kunde boka ut. 

Du som delägare fick därför en likvidutbetalning till din depå. Likvidutbetalningen återkommer vi till i nästa stycke. Det viktiga att ha koll på här är att det antal aktier som stått på din avräkningsnota vid de första tre emissionerna inte stämmer överens med ditt faktiska ägande i GTKIT. Du får därför det antal aktier som stämmer överens med verkligenheten. 

Likvidutdelning

Vi har försökt undersöka hur likviduttdelningen klassas utifrån ett skatteperspektiv. Tekniskt är det nämligen svårt att placera, för du som delägare gjorde ingen försäljning. Det är inte heller en utdelning från GTKIT. 

Vi har pratat både med skattejurister och finansiella rådgivare och inte fått ett tydligt svar. 

Med det sagt så är likvidutbetalningen förmodligen grund för en skattehändelse för dig som individ. Men som sagt vet vi inte riktigt hur, eller på vilket sätt. Vill du undersöka det själv så får du därför höra av dig till skatteverkets kundtjänst. 

Stort hopp i värderingen under början av 2021

Ett par av er har hört av sig och påpekat att det var ett ovanligt stort hopp i värderingen under vår/sommar 2021. Det beror helt enkelt på att en större aktör köpte in sig i Lunar under tiden. Ett par av er hann köpa aktier innan aktören kom in, men hann inte få in aktierna i en KF. Det kan vara bra att hålla i huvudet när du gör deklarationen. 

Byt blankett från K4 till K12

Innan vi börjar räkna vill vi göra dig uppmärksam på att du förmodligen kommer behöva flytta siffrorna från blankett K4 till K12. K4 används för att redovisa noterade aktier och K12 för onoterade.

När Depåinstituten (Garantum och Alpcot) rapporterar till Skatteverket utgår Skatteverket från att det är noterade aktier som rapporteras. GTKIT är ett onoterat bolag och ska redovisas som ett sådant. Skatten för onoterade innehav (25 %) är lägre än för noterade innehav (30 %).

Steg för steg gör du så här för att flytta siffrorna: 

 1. Logga in på Skatteverkets deklarationstjänst via datorn.
 2. Gå till K4-blanketten via Bilagor i menyn.
 3. Anteckna antalet aktier och försäljningspriset.
 4. Klicka därefter på “Bilagor” i menyn.
 5. Klicka på “Okvalificerade andelar i onoterade företag (K12)” i listan.
 6. Fyll i GTKITs organisationsnummer: 559263-1773 i rutan för “företagets organisationsnummer”.
 7. Fyll i 0 i fältet “utdelning”.
 8. Fyll i: försäljningen avser “andelar i ett aktiebolag”.
 9. Fyll i antal och försäljningspris på samma sätt som det stod i K4. Om det behövs lägger du till en ny rad.
 10. Fyll i omkostnadsbelopp enligt instruktion i mejlet nedan.
 11. Gå tillbaka till K4-blanketten och radera raderna genom minustecknet.

Räkna ut ditt transaktionsvärde

Under 2021 bytte vi depåinstitut från Garantum till Alpcot. Du kommer därför behöva gå in på två olika ställen för att få fram dina siffror från dem.

Först behöver du logga in på Garantum för att få fram transaktionsvärdet mellan din AF-depå och din KF. Då går du in under transaktioner och sedan tittar på transaktionsvärdet från AF (på Garantum heter det bara depå) till KF. Hittar du inte rätt kan du höra av dig till deras kundtjänst! Notera också att Garantum visar siffrorna inklusive det courtage du betalat och därmed klart att lägga till som försäljningsvärde.

Därefter behöver du göra samma sak på Alpcot. De kallar sin AF-depå för reavinstbeskattad depå (R) och du behöver hitta transaktionslistan från den reavinstbeskattade depån för att se vad värdet var när transaktionen gjordes. 

På Alpcot finns siffrorna på både din KF och din AF-depå, men du måste dra bort courtaget själv – det är en egen rad i transaktionslistan.

Räkna ut ditt omkostnadsbelopp

Omkostnadsbeloppet är det totala beloppet du betalat för dina GTKITaktier. För att räkna ut ditt omkostnadsbelopp behöver du därför ta reda på vad du har betalat för dina GTKITaktier i varje emission som du deltagit i. Nedan redogör vi för dina inköp, sedan för vad aktierna kostat i varje emission. Sist men inte minst hittar du ett “recept” för hur du tar fram det slutgiltiga omkostnadsbeloppet.

Observera att aktierna är splittade, vilket gör att de avräkningsnotor du fått för emissionerna fram till och med emission #12 innehåller ett annat antal aktier än vi anger här. Det antal aktier som anges nedan är alltså det som gäller.

Dina inköp av aktier

 • Ditt antal aktier i Emission #1: 
 • Ditt antal aktier i Emission #2: 
 • Ditt antal aktier i Emission #3: 
 • Ditt antal aktier i Emission #4: 
 • Ditt antal aktier i Emission #5: 
 • Ditt antal aktier i Emission #6: 
 • Ditt antal aktier i Emission #7: 

Pris per aktie för varje emission

Alla priser per aktie tar hänsyn för att aktien är splitad. 

 • Emission #1 – Uppstartsemission i december 2020 till en kurs om ungefär 5798 kr/aktie.
 • Emission #2 – Gjordes i januari 2021 till en kurs om ungefär 4306 kr/aktie.
 • Emission #3 – Gjordes i april 2021 till en kurs om ungefär 4306 kr/aktie.
 • Emission #4 – Gjordes i maj 2021 till en kurs om 6537 kr/aktie.
 • Emission #5 – Gjordes i juli 2021 till en kurs om 8570 kr/aktie.
 • Emission #6 – Gjordes i  till en kurs om  kr/aktie.
 • Emission #7 – Gjordes i  till en kurs om  kr/aktie.

Räkna ut ditt anskaffningsvärde

Deklarationen tar som sagt hänsyn till alla aktier som flyttats in i KF under 2021. Aktierna i den första emissionen köptes i slutet på 2020, men bokades ut först i början av 2021, därav är de med i den här sammanställningen. Alla anskaffningsvärden du haft i GTKIT läggs sedan ihop till en enda summa som blir ditt omkostnadsbelopp. 

Observera att om du köpt aktier av en annan delägare så behöver du räkna in det anskaffningsvärdet i ditt omkostnadsbelopp.

Dina inköp av aktier finner du ovan och i stycket nedan har vi lagt upp “receptet” för hur du behöver räkna mer kondenserat. 

 • Emission #1 – ditt antal aktier *  kr/aktie
 • Emission #2 – ditt antal aktier *  kr/aktie
 • Emission #3 – ditt antal aktier *  kr/aktie
 • Emission #4 – ditt antal aktier *  kr/aktie
 • Emission #5 – ditt antal aktier *  kr/aktie
 • Emission #6 – ditt antal aktier *  kr/aktie
 • Emission #7 – ditt antal aktier *  kr/aktie
 • Emission #8 – ditt antal aktier * kr/aktie

För att få fram omkostnadsbeloppet lägger du ihop resultatet för varje inköp. 

Sist men inte minst

Gör en realitycheck så att det verkar stämma när du fyller i siffrorna i deklarationen. Vårt förslag är att själv göra följande beräkning:  

Transaktionsvärdet – Omkostnadsbeloppet * 25% = skatten som du ska betala