Integritets &

Personuppgiftspolicy

Polynom Investment AB (publ) och Monylop AB

Våra bolag hanterar din personliga information med omsorg och i enlighet med EU-lagstiftningen ”General Data Protection Regulation”, GDPR, vilken är den dataskyddslagstiftning inom EU/EES som gäller sedan maj 2018. I enlighet med denna har vi uppdaterat våra villkor och förbättrat vår säkerhet för att nå samtliga krav enligt GDPR.

För att hantera utskick, nyhetsbrev, anmälningar till events och annat som hanteras på våra hemsidor och som du väljer att delta i, behöver vi registrera och behandla de personuppgifter som är nödvändiga för detta ändamål såsom namn och e-post och i förekommande fall övriga kontaktuppgifter exempelvis adress, telefonnummer och personnummer.

Monylop AB är personuppgiftsansvariga och kommer INTE att lämna ut personuppgifter till tredje part. Du kan kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas eller för att begära rättelse.

Vi på Polynom och Monylop med tillhörande SPV:er värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter.

Personuppgifter: All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ räknas enligt personuppgiftslagen som en personuppgift. Exempel på detta är information om ditt personliga namn eller ditt företagsnamn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer osv

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi  vidtar med uppgifterna, exempelvis insamling, registrering eller lagring, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte.

Under vissa förutsättningar kan vi komma att behöva föra över dina personuppgifter till andra bolag eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning. När detta sker ställer vi krav på att dina personuppgifter hanteras lika säkert som om vi själva behandlat dem. När det krävs enligt lag kan vi också dela dina personuppgifter med olika myndigheter.

Personuppgifter som samlas in från dig får bara behandlas för det angivna ändamål som uppgifterna samlats in till och inte för något utöver detta ändamål.

Bolagen behandlar personuppgifter som du själv tillhandahållit oss i syfte att bearbeta förfrågningar och önskemål från dig, i samband med våra event, bolagsstämmor, emissioner mm

 Följande uppgifter samlar vi in:

  Namn

  Företagsuppgifter

  Personnummer

  Organisationsnummer

  Kontaktuppgifter som e-post, mobilnummer, adress

  Betalningshistorik

  Betalningsinformation & bankuppgifter

  Eventanmälningar

 Dina personuppgifter kan komma att användas för erbjudanden, uppföljning samt utveckling och förbättring av våra tjänster. I det fall du inte vill ta del av dessa utskick vänligen kontakta oss på delagare@polynominvest.se eller delagare@monylop.se

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och gällande lagkrav, max 7 år. 

Dina rättigheter som registrerad hos oss och vår databas, är att du alltid har rätt att uppdatera, radera eller flytta dina personuppgifter när du märker att den information vi har om dig är inkorrekt. Vi strävar alltid efter att den information som vi behandlar är korrekt. För den händelse att någon uppgift visar sig vara felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerade om dig.

Du kan begära radering av dina personuppgifter i följande fall:

  Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål de samlats in för

  Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

  Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla den rättsliga förpliktelse vi omfattas av.

Ett begränsat område kring våra lokaler kamerabevakas. Ändamålet är att förebygga och utreda eventuella brott i syfte att garantera säkerheten för anställda och besökare samt skydda bolagets tillgångar. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att uppfylla detta ändamål. Inspelat material raderas automatiskt efter en månad. En längre lagringsperiod kan förekomma för specifikt material som i ett särskilt fall bedöms behövas för angivet ändamål. I dessa fall raderas materialet när behovet upphört. Manuell granskning av det inspelade materialet sker endast på förekommen anledning. Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till Polisen eller annan myndighet inom ramen för förundersökning avseende brott eller om vi har en rättslig skyldighet att lämna ut materialet.

Vi förbehåller oss rätten att övervaka användningen av vår IT-infrastruktur inklusive all nätverksaktivitet och Internettrafik i syfte att säkerställa informationssäkerhet.Vid användning av vårt trådlösa gästnätverk är du medveten om dessa förutsättningar.

Även när du använder vår hemsida kan vi behöva behandla personuppgifter om dig i form av cookies, användarinformation eller annan information som du själv registrerar via vår hemsida.

Registerutdrag: Du kan alltid begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett PDF-dokument med de uppgifter som finns hos oss) Här anges även anledningen till att vi lagrat informationen och vilken källa vi använt för att hämta dessa uppgifter. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på delagare@polynominvest.se eller delagare@monylop.se

Hur vi skyddar dina personuppgifter: Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller behörig behandling (olovlig tillgång, förstörelse eller annan skada). 

Vi kan komma att löpande uppdatera dessa villkor efterhand som vi ändrar vår hantering av personuppgifter eller om det skulle komma andra lagkrav eller direktiv.

 Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och om du anser att Polynom eller Monylop inte hörsammat dina åsikter eller hanterat dem på ett felaktigt sätt kan du ta kontakt med Datainspektionen.

Polynom Investment AB (publ) & Monylop AB 

Mats Lind, VD

  

Kontaktuppgifter:

Polynom Investment AB (publ), 559123-7606

Monylop AB, 559353-0966

Kungsgatan 6

211 49 Malmö

E-post: delagare@polynominvest.se

E-post: delagare@monylop.se

Disclaimer

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop ABs ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

Polynom/Monylop AB kan aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet.

Share This