FAQ om

Polynom

Vad eller vem är Polynom?
Polynom Investment är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag (så kallade scaleups)  med syfte för att göra sparare vardagsrika och samhället bättre över en rullande investeringshorisont om 10 år med ett avkastningsmål om 15%. Vi är också ett community där delägare kan vara aktiva eller passiva.
Vilka är Polynoms värdeord?

Vi har fyra värdeord som agerar ledstjärna:

  1. Lönsamhet – Polynom söker aktivt efter investeringar som har en attraktiv avkastningspotential i förhållande till risken.
  2. Långsiktighet – Polynom anser att ränta på ränta-effekten är en extremt mäktig kraft om man studerar effekterna på längre tidsperioder. Polynom avser bygga ett investmentbolag med möjligheten att nå attraktiv avkastning genom långsiktigt delägande.
  3. Lärorikt – Kunskapsbyggande för Polynoms delägare. Detta sker via pedagogiska nyhetsbrev, regelbundna studiebesök till Bolagets portföljinnehav samt delägarträffar.
  4. Lustfyllt – Vi tror att det är fullt möjligt att driva en allvarlig verksamhet och samtidigt ha lite social verksamhet i form av delägarträffar, studiebesök och inspirationsresor. Genom att bygga ett levande investmentbolag tror vi att vi kan uppnå en långsiktig relation och ömsesidig lojalitet med våra delägare.
Vilken typ av investeringar gör ni?
Vi investerar i främst onoterade bolag. Helst med en plan att komma till börsen inom snar framtid, men inte nödvändigt.

Polynom investeringar kan grovt delas upp i fyra kategorier:

  1. Private Placement (= PP).
  2. Pre-IPO:s
  3. Teckningsåtagare vid börsnoteringar (IPO:s).
  4. Köpa in sig i bolag som redan är noterade.
Vem gör investeringarna och vad har dom för kunskap och erfarenhet?
Investeringarna sköts av Mats och Albin.

Mats har över 25 års erfarenhet från både Wall Street i New York och The City i London där han arbetat med aktier och investeringar mot stora institutioner.

Albin är vår unga talang som kommer med gedigen universitetsutbildning inom ekonomi och finans från bla Lunds Universitet.

Vidare har Polynom bra kontakter bland Sveriges bästa professionella investerare. Vi tipsar varandra regelbundet om attraktiva investeringar och det händer ofta att vi som proffs investerar tillsammans.

Hur hanterar ni risk?
Polynom reglerar normalt risken genom att justera storleken på våra investeringar. I praktiken innebär det att om vi investerar i ett bolag med hög risk och avkastningspotential blir det ett mindre belopp. Omvänt kan vi investera betydligt större belopp i bolag som vi bedömer är mer säkra. 

Vi försöker uppnå god riskspridning genom att fördela vårt kapital på många olika sorters bolag och branscher. Merparten av våra investeringar sker i onoterade företag och ofta med en investeringshorisont på 1-3 år.

Varför skall du investera dina pengar?

Polynom vill demokratisera tillgången till bra investeringar

Om du har mycket kapital, stor kunskap och rätt kontakter kan du få tillgång till en värld med attraktiva specialinvesteringar som allmänheten sällan hör talas om. Det kan vara private placements, pre-IPOs, korta brygglån med 20% ränta eller teckningsåtaganden vid börsnoteringar. Dylika specialinvesteringar brukar över tid ha betydligt högre snittavkastning än den som vanliga människor kan få via sina traditionella fonder och noterade aktier.

Idag är det främst redan rika personer som får chansen att vara med på specialinvesteringar. Vi har inget emot att dessa personer blir ännu rikare men den praktiska samhällsnyttan av att hjälpa en person dubbla sina pengar från en till två miljarder är ganska begränsad. Att däremot hjälpa 1000 vanliga svenskar att ordna sin första miljon i arbetande kapital påverkar deras liv betydligt mer, i relativa termer.

Polynoms ambition är att bygga en plattform där vi förhoppningsvis kan hjälpa många vanliga svenskar att bli vardagsrika över de kommande 10-20 åren. 

Vardagsrik blir du normalt när du har minst 2 Mkr i arbetande kapital. Kan du få 15% avkastning per år på dessa pengar kan du ta ut 300 tkr varje år skattefritt. För de flesta är det tillräckligt för att göra skillnad i livet på riktigt.

Ett EU- tillväxtprospekt upprättats i samband med erbjudande av B-aktier i Polynom Investment AB (publ) (”Bolaget” eller ”Polynom Investment”)(”Erbjudandet”eller ”Emissionen”). Prospekt finns på www.polynominvest.se och godkänts avFinansinspektionen. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt. Prospektet harupprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129. Investerare bör läsa det fullständiga prospektet och göra sin egen bedömning avhuruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i prospektet. Styrelsen i Polynom är ansvarig för innehållet. Investerare som funderar på att investera i Polynom Investment är uppmanade att läsa det fullständiga Prospektet.

Vad är medlemsavgiften?

Bolaget finansieras av dess intäkter i form av förändringen i verkligt värde av finansiella placeringar, realisationsvinster, utdelningar och övriga intäkter. I de fall att rörelsens intäkter inte överstiger bolagets kostnader, t.ex. i ett sämre investeringsklimat, finansieras bolaget antingen genom avyttring av tillgångar eller tillskott från ägarna. Vårt mål är att kontinuerligt minska administrationskostnaden som andel av förvaltat kapital.

Hur blir man delägare?

Under fliken Investera kan man fylla i ett formulär. Polynom genomför regelbundet emissioner och vårt mål är att genomföra 2 per år. Är du intresserad av att bli delägare? Fyll i formuläret så skickar vi information till dig innan nästa tillfälle. När du fyllt i formuläret så har vi all information vi behöver för att kunna kontakta dig.

Hur mycket pengar behöver man för att kunna investera?
Vi har ca 30 000kr som minimum för att kunna investera i Polynom som ny delägare (detta kommer variera i framtiden). Detta är fortfarande mycket pengar för de flesta, men för att kunna investera i ett enda av våra innehav krävs normalt minst 100 000 EUR (ca 1M SEK) för att ens bli inbjuden att investera. Polynoms ambition är att bygga en plattform där vi förhoppningsvis kan hjälpa många vanliga svenskar att bli vardagsrika över de kommande 10-20 åren.
Söker Polynom nya medarbetare?
Eftersom vi är ett snabbväxande bolag så kommer vi behöva anställa allt eftersom vi växer men just nu är vi fulltaliga. För närvarande är vi 5 heltidsanställda.
Hur kan man följa upp resultatet av era investeringar?

Vi publicerar kvartalsrapporter som du hittar HÄR. Det finns i stort sett ingen kapitalförvaltare i världen som över längre tidsperioder klarat av att snitta över 20-30% per år. Baserat på den historik som gäller för den sortens investeringar vi genomför har vi en realistisk ambition om att kunna leverera en snittavkastning på 10-20% per år i framtiden, men det finns inga garantier och vi är inte immuna mot kraftiga och plötsliga rörelse, vilket kan resultera i negativt resultat i enstake år, dock förväntar vi oss positiv utveckling över längre tid.

Kommer Polynom att noteras?

Det finns inga konkreta planer på notering i dag. Så småningom kanske det blir en börsnotering eller kanske liknande vad Spiltan gör (handel 1ggr per vecka eller kanske 1 ggr per månad), men detta är främst för att skapa likviditet för våra delägare. För närvarande utreder vi alternativ för att öka vår likviditet och planerar presentera detta på vårt årsmöte.

Kan man sälja Polynom aktier?
Ja och som på vilken marknad eller handelsplats som helst så behövs en säljare och en köpare. Generellt brukar det vara svårt att sälja aktier i onoterade bolag. I Polynom har det dock historiskt sett gått ganska enkelt, men man skall anta att det är svårt i en dålig marknad. 

Från och med 2022 har vi begränsat handeln till mitten av varje kvartal. Delägare får då möjligheten att sälja sina aktier eller köpa mer.

Courtage utgår på internhandel men inte på emissioner.

Hur och var förvarar jag mina aktier i Polynom?
Polynom är ett publikt men onoterat bolag. Alla delägare förvarar sina aktier hos Strivo. Då ägande av onoterade aktier skiljer sig ifrån ägande av noterade aktier, samt att Polynoms delägare blir allt fler, har Polynom förhandlat sig till och tagit fram en kostnadseffektiv lösning tillsammans med RiCap för förvaring av innehav i Polynom. Notera att du behöver använda dig av denna lösning för att kunna bli och vara delägare i Polynom. Som ny delägare i Polynom bokar du dig för ett digitalt möte med en finansiell rådgivare hos RiCap, och tillsammans kommer ni fram till vilken lösning som är bäst för just er investering. En reavinstbeskattad depå är gratis.
Vem är Strivo?

Strivo AB är ett svenskt värdepappersbolag med säte i Göteborg som står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamhet utifrån lagen om värdepappersmarknaden.

En värdepappersdepå kan liknas vid ett vanligt bankkonto där du utöver pengar även kan förvara värdepapper, som till exempel aktier och fonder.

Alla som äger aktier i Polynom måste ha en depå hos Strivo (vinstbeskattad depå är gratis för privat personer och företag). Strivo är oberoende i fårhållande till Polynom.

Vem är RICap?
RICap AB ägs och drivs av Ricard Nylund som är en finansiell rådgivare. See https://ricap.se/ för mer info!
Vem är Idun?
Idun tillhandahåller försäkringsdelen när du väljer att ha dina aktier i en Kapital Försäkring (KF).

Eller som Idun säger: “Kombinera värdepappersdepåns flexibilitet med kapitalförsäkringens förmånliga skatteregler. Med en Kapitalförsäkring Depå från Idun Liv sparar du enkelt i fonder, aktier och strukturerade placeringar – helt utan vinstskatt eller deklaration”

Vad är KF?
KF står för Kapital Försäkring. Fördelen med en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal (0,375 % år 2022). Dessutom betalar man en avgift till försäkringsbolaget (Idun) samt företaget som validerar värderingen varje kvartal (Kaptena).

Disclaimer

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop ABs ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

Polynom/Monylop AB kan aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet.

Share This