Lärorika

Artiklar

Polynom är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag.

I vår lärorika artikelserie lyfter vi fram olika termer och koncept. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige.

Vad är ett Investmentbolag?

Inledning Ett investmentbolag fokuserar på att investera i andra företag och tillgångar. Det är en företagsform som är lik och ofta förväxlas med en fond.  Det finns två sorters investmentbolag. Det...

läs mer

Internränta eller IRR

Internräntan (IRR på engelska, som står för Internal Rate of Return) är en finansiell måttstock som används för att bedöma lönsamheten av en investering eller ett projekt. Den representerar den...

läs mer

Aktieägaravtal

Vad är det och varför är det viktigt att förstå? Introduktion: När man investerar i aktier är det viktigt att vara medveten om att det inte bara handlar om att köpa och sälja aktier på marknaden....

läs mer

Due Diligence

Due Diligence: En Grundlig Granskning för Välgrundade Beslut Inledning Innan man genomför en affär eller investering är det av yttersta vikt att genomföra en noggrann och systematisk granskning av...

läs mer

Utspädning

Aktieutspädning och dess effekter på aktieägare Vid en nyemission sker en så kallad utspädning. Om fler aktier tillkommer innebär det att de befintliga aktierna representerar en mindre del av...

läs mer

Pro-Rata

Vad är det och varför är det viktigt att förstå? Pro rata är ett adjektiv som betyder ”i förhållande till något” eller ”i proportion”. Pro rata-fördelning är således fördelning i förhållande till...

läs mer

Konvertibel

Vad är en konvertibel? En kort förklaring En konvertibel är en finansiell term som hänvisar till en särskild typ av värdepapper eller obligation som ger ägaren möjlighet att byta ut det för en annan...

läs mer

Rättigheter & Skyldigheter som aktieägare

Rättigheter & Skyldigheter som aktieägare: Vad bör man tänka på som aktieägare? Rätt till mycket När man investerar i ett bolag och köper aktier så får man en massa rättigheter. Du kan tex när...

läs mer

Disclaimer

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop ABs ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

Polynom/Monylop AB kan aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet.

Share This