Aktieutspädning och dess effekter på aktieägare

Vid en nyemission sker en så kallad utspädning. Om fler aktier tillkommer innebär det att de befintliga aktierna representerar en mindre del av företaget. Det innebär ofta att värdet på de befintliga aktierna sjunker.

Aktieutspädning är en viktig faktor att överväga för aktieägare när de investerar i ett företag. Utspädning uppstår när ett företag emitterar nya aktier, vilket ökar det totala antalet aktier på marknaden. Det kan ha betydande konsekvenser för befintliga aktieägare, inklusive minskad ägarandel och påverkan på aktiens värde. Därför säger man att utspädning är ekonomisk och röstmässig. Som småsparare är man ju främst intresserad av den ekonomiska utspädningen, men om man äger aktier i ett mindre onoterat bolag kan inflytandet man förlora också vara viktigt.

En vanlig situation där utspädning inträffar är vid nyemissioner. När ett företag väljer att emittera nya aktier för att få in kapital, kan det leda till att befintliga aktieägares ägarandel minskar. Om befintliga aktieägare inte väljer att delta i nyemissionen kommer deras andel av totala aktieantalet att minska.

Denna Utspädning kan delas upp i Ekonomisk Utspädning och Röstmässig Utspädning.

Låt oss titta på Ekonomisk Utspädning först: Bolaget X har 10 000 aktier varav varje enskild aktie har ett värde om 100 SEK. Alla utestående aktier är därför värda 1 000 000 SEK. Bolaget behöver kapital och beslutar sig för att utföra en nyemission för att öka företagets kapital. De nya aktierna utfärdas, till befintliga aktieägare såväl som utomstående parter, till ett pris om 25 kronor per aktie. Antalet nya aktier i nyemissionen är ytterligare 10 000 aktier. De sammanlagda värdet av de nyemitterade aktierna är därmed 250 000 SEK. Det totala värdet av samtliga aktier i bolaget, efter nyemissionen, är därigenom 1 250 000 SEK. Detta innebär att vardera aktie har ett värde om 62,50 SEK. Notera att vardera aktie hade ett värde om 100 SEK innan nyemissionen. Detta innebär att aktiernas värde har minskat, vilket förklaras som en ekonomisk utspädning. Vad som också händer i den onoterade världen är att den senaste emissionskursen, 25 kr per aktie i det här exemplet, blir det nya aktie priset för alla aktier fram tills en ny emission genomförs.

För att förklara den procentuella utspädningseffekten behöver vi förstå några grundläggande termer:

1. Pre-money värdering: Detta är värdet på företaget innan några nya investeringar görs. I det här fallet är pre-money-värderingen 1 miljon SEK (10 000 aktier värda 100kr styck).

2. Investering: Bolaget ger ut 10 000 nya aktier och får 250 000 SEK i utbyte. Detta ökar företagets totala värde till pre-money-värderingen plus investeringen, vilket är 1 MSEK + 250 000 SEK = 1.25 MSEK.

3. Utspädning: När nya aktier emitteras, kan befintliga aktieägares ägarandelar minska. Utspädningen mäts vanligtvis i procent.

Den procentuella utspädningseffekten kan beräknas med följande formel:

Utspädning = Investering delat på Pre-money värdering + Investering och ta allt gånger 100

Sätt in siffrorna från ditt exempel:

Utspädning = 250 000kr delat på 1 MSEK + 250 000kr och ta allt gånger 100

Utspädning = 250 000kr delat på 1.25 MSEK x  100

Utspädning =  20% 

Så den procentuella utspädningseffekten i detta fall är ungefär 20%). Detta betyder att befintliga aktieägares ägarandelar kommer att utspädas med cirka 20% på grund av den nya investeringen på 250 00 kr och den därmed ökade hela värderingen till 1.25 MSEK.

 

Röstmässig Utspädning: En emission påverkar också din röstandel. Bolaget X som har utfört en nyemission. Aktieägare A äger 1000 av de befintliga aktierna i bolaget, vilka totalt är 10 000 stycken aktier. Detta innebär att Aktieägare A innehar ett procentuellt innehav om 10% av Bolaget X. Antalet aktier efter nyemissionen ökar till 20 000 aktier, vilket minskar dennes procentuella innehav av bolaget till att omfatta endast 5% av aktierna. Detta leder i sin tur till att Aktieägare A, efter nyemissionen, besitter rösträtt för endast 5% av bolagets aktier efter nyemissionen. Detta kallas för en röstmässig utspädning.

Utspädning kan också uppstå genom konvertering av skulder eller optionsavtal. Om ett företag har skulder som kan konverteras till aktier eller om det finns optionsavtal som ger rätten att köpa aktier till ett givet pris, kan dessa konverteringar leda till utspädning. När skulder eller optionsavtal konverteras till aktier ökar det totala antalet aktier på marknaden och befintliga aktieägares ägarandel minskar.

Effekterna av utspädning kan vara betydande för aktieägare. En minskad ägarandel innebär att aktieägaren har mindre inflytande över företagets beslut och rösträtt. Det kan vara frustrerande för aktieägare som vill vara aktiva deltagare i företagets framtid och strategi.

Utspädning kan också påverka aktiens värde. När det totala antalet aktier ökar på grund av utspädning delas företagets totala värde på fler aktier. Det kan resultera i en minskning av värdet per aktie. Om företagets fundamenta och framtidsutsikter förblir desamma, kan det leda till en nedgång i aktiekursen. Aktieägare kan se sina investeringar minska i värde på grund av utspädning.

Det är dock viktigt att notera att utspädning inte alltid är negativt. I vissa fall kan nyemissioner och konverteringar vara positiva för företaget och dess aktieägare. Om nyemissionen används för att finansiera expansionsprojekt eller förvärv som förväntas ge tillväxt och ökad lönsamhet, kan det långsiktigt gynna företaget och dess aktieägare. Utspädning genom konvertering av skulder kan också hjälpa till att förbättra företagets kapitalstruktur och minska skuldbördan.

För att bedöma effekterna av utspädning är det viktigt för aktieägare att noggrant övervaka företagets beslut och kommunicerade planer. Aktieägare bör hålla sig uppdaterade om företagets nyheter och rapporter för att förstå hur eventuella utspädningar kan påverka deras investeringar.

Som investerare är det också viktigt att överväga andra faktorer än utspädning när man bedömer ett företags potential. Det inkluderar företagets prestationer, tillväxtutsikter, konkurrenssituation, ledningens kompetens och branschens övergripande trender. Utspädning kan vara en del av investeringslandskapet, men det är inte det enda som bör beaktas.

Sammanfattningsvis är utspädning en situation där ett företag emitterar nya aktier och därigenom ökar det totala antalet aktier på marknaden. Det kan påverka befintliga aktieägare genom att minska deras ägarandel och påverka aktiens värde. Aktieägare bör noga övervaka och analysera utspädningseffekterna innan de fattar sina investeringsbeslut.

#investering #investera #aktier #finansiellavkastning #emission #riskhantering #onoterat #onoterat&ofiltrerat #utspadning

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivningtill konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop AB ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investeringkan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du fårtillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någongaranti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundarsig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

 

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!