Rättigheter & Skyldigheter som aktieägare: Vad bör man tänka på som aktieägare?

Rätt till mycket

När man investerar i ett bolag och köper aktier så får man en massa rättigheter. Du kan tex när som helst sälja dina aktier, bara du hittar en köpare. Du är alltså normalt inte bunden att fortsätta vara ägare under någon viss tidsperiod.

Rätt att göra sin röst hörd

Ett bolags årsmöte, som kallas årsstämma, är öppen för alla aktieägare. Det är typiskt att man presenterar det ekonomiska resultatet för föregående år, väljer eller omväljer styrelsen, och man fattar beslut om eventuell aktieutdelning.

Årsstämman är en chans för dig som aktieägare att träffa dem som styr företaget och få rösta på de förslag som styrelsen och ibland andra aktieägare lägger fram. Det ger dig en möjlighet att påverka företagets framtid. Den som äger flest aktier har mest att säga till om på en årsstämma. Men alla har rätt att ställa sig upp och tala för sin sak. På så sätt kan även små aktieägare försöka övertyga de större om att rösta för ett förslag, och få igenom sin vilja om hur bolaget ska styras. Tänk på att olika beslut kräver olika majoritet. Tex så kräver ändringar i bolagsordningen kräver en större majoritet (om aktierna har lika röstvärde) så behöver minst två tredjedelar av aktierna som företräds på stämman säga ja. Men för att ge ut nya aktier så (bolagsstämman beslutar om nyemission) räcker det normalt med enkel majoritet, alltså att beslutet fått mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna. I Sverige kan bolag ha olika aktieslag (läs vår artikel om A- vs B-aktier: HÄR) men skillnaden i röst storlek får inte vara större än 10ggr, tex 10 röster för en A-aktie och 1 för en B-aktie.

 

Rätt till Information

För att kunna hålla koll på hur företaget du investerat i faktiskt utvecklas har du som aktieägare rätt att få tillgång till information. Företag på börsen måste därför rapportera om det ekonomiska läget varje kvartal. De informationskrav som finns för de bolag som är börsnoterade, saknas för dessa onoterade bolag. Det finns alltså inte samma skyldighet för de att rapportera sin ekonomiska utveckling, vilket kan vara en risk i sig. Därför är nyhetsbrev, informationsmöten, årstämman, och årsrapporten viktiga informationsmaterial i ett onoterat bolag.

 

Rätt till förtur när företaget ger ut nya aktier

När ett bolag behöver få in nya pengar “säljer” (=emitterar) man ofta ut fler aktier än vad som redan finns (läs mer om nyemissioner: HÄR). För de befintliga aktieägarna innebär det att deras aktier kommer spädas ut, representera en mindre del av företaget efter att de nya aktierna emitteras. Ju fler aktier, desto mindre del av företaget representerar varje aktie. Därför har befintliga aktieägare ofta förtur till att köpa de nya aktierna eller till att vara med när något annat händer med aktierna i ett företag. Läs mer om Utspädning: HÄR 

 

Vinst kan bli utdelning

Ett bolag kan vara värderat högt även om man inte gör vinst (tex Klarna eller Spotify). Som investerare vill man få avkastning, antingen genom att sälja aktier eller genom utdelning. Om ett bolag du äger aktier i har gjort vinst kan årsstämman välja att dela ut delar av vinsten till aktieägarna eller behålla pengarna inom bolaget för att använda dem i bolagets utveckling. Så här går det till vid en utdelning:

– Bolaget måste varje år göra en årsredovisning. I årsredovisningen sammanfattas alla inkomster och utgifter under året som gått. Oftast kan man också läsa om bolagets framtidsplaner.

– Om bolaget har gjort vinst lägger styrelsen fram ett förslag på hur vinsten ska användas. Hur man använder vinsten beror på vilka planer som finns och hur det ekonomiska läget i företaget ser ut och ofta tittar man på omvärlden.

– Om det finns planer på investeringar under de kommande åren kan styrelsen föreslå att företagets vinst sparas istället för att delas ut till aktieägarna. Genom att behålla vinsten inom bolaget kan det användas för att finansiera och expandera verksamheten. Detta kan vara en strategi för att säkerställa tillräckliga resurser för att genomföra planerade investeringar och möjliggöra tillväxt i företaget..

– Om inga stora investeringar behövs eller om det finns pengar över efter att man lagt undan för investeringar, kan styrelsen i stället föreslå att dela ut hela eller delar av vinsten till aktieägarna.

– På årsstämman röstar aktieägarna antingen för det förslag som styrelsen lagt eller alternativa förslag som kommer fram på stämman.

– Bolaget betalar utdelning till dig för varje aktie du äger. Normalt betalar man utdelning en gång per år, men det har blivit mer populärt att betala per kvartal eller halvårsvis (vanligt i tex USA). Tänk på att beroende på din skattesituation så vill staten ha sitt.

Men skyldigheter? Nästan inga alls.

Som aktieägare har du inga skyldigheter gentemot det företag du köper aktier i. Du behöver inte betala företagets skulder, trots att du får del av dess eventuella vinster. Du behöver inte vara med och bestämma om företagets framtid, trots att du har rätt att göra det. Du kan köpa en aktie och inte tänka mer på den förrän den dag du säljer den.

Inga skyldigheter, nästan. 

Du har som sagt inga skyldigheter gentemot företaget, men du har skyldigheter gentemot staten eller ibland andra aktieägare. 

Aktieägare måste redovisa sina aktieinnehav, utdelningar och de vinster som gjorts vid försäljning av aktier. Det gör du via inkomstdeklarationen de år du sålt aktier. I den noterade miljön är det ganska enkelt då man vanligtvis får en förifylld K4 blankett från sin mäklare som skickas med inkomstdeklarationen. I den onoterade miljön är det också ganska enkelt och man får manuellt fylla i en K12 blankett (som är ganska lik en K4) i stället. 

I onoterade bolag är det också vanligt med aktieägaravtal som reglerar relationen mellan aktieägarna (du kan läsa mer om aktieägaravtal: HÄR).

 Som alltid är det viktigt att göra sin egen forskning och konsultera en finansiell rådgivare innan man tar investeringsbeslut.

 #företagsägande #investeringsstrategi #finansiellaplaceringar #investeringar #onoterat #onoteratochofiltrerat

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop ABs ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

Share This

Share This

Share this post with your friends!