Vad är det och varför är det viktigt att förstå?

Pro rata är ett adjektiv som betyder ”i förhållande till något” eller ”i proportion”. Pro rata-fördelning är således fördelning i förhållande till något, som exempelvis aktieinnehav. När ett bolag gör en nyemission så är din pro rata-del de aktier du har rätt till att teckna i förhållande till vad du redan äger i bolaget, men det är inte en skyldighet att teckna sin pro rata.

En nyemission är en process där ett bolag emitterar nya aktier för att höja kapital. Det kan göras av olika anledningar, till exempel för att finansiera expansionsplaner eller för att betala av skulder. När ett bolag emitterar nya aktier i en nyemission har befintliga aktieägare oftast företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till sina befintliga aktieinnehav.

Pro rata-fördelning säkerställer att befintliga aktieägare inte förlorar sin relativa andel i bolaget genom att nya aktier utges. Om till exempel en befintlig aktieägare äger 10% av bolagets aktier före nyemissionen, så kommer den aktieägaren att ha rätt att teckna 10% av de nya aktierna som emitteras i nyemissionen. På så sätt bibehåller aktieägaren sin andel på 10% av bolagets totala aktieinnehav, även efter att de nya aktierna har utgetts.

Fördelen med pro rata-fördelning är att det skyddar befintliga aktieägare från utspädning av deras andelar i bolaget. Utan pro rata-fördelning kan det hända att nya aktier utges till en lägre pris än vad befintliga aktieägare har betalat för sina befintliga aktier, vilket kan leda till att deras ägarandelar i bolaget späds ut. Pro rata-fördelning säkerställer också att alla befintliga aktieägare behandlas lika och att de alla får lika möjlighet att teckna de nya aktierna i proportion till deras befintliga ägarandelar. 

Om befintliga aktieägare inte tecknar alla sina tilldelade nya aktier, kan de resterande aktierna fördelas pro rata bland de andra aktieägarna som har utnyttjat sin teckningsrätt. Detta innebär att om en befintlig aktieägare inte vill eller har möjlighet att teckna alla sina tilldelade nya aktier, så kan de ändå få en viss andel av de nya aktierna genom pro rata-fördelning.

Sammanfattningsvis säkerställer pro rata-fördelning att befintliga aktieägare bibehåller sin relativa andel i bolaget och skyddas från utspädning av sina andelar i samband med en nyemission. Det ger också nya investerare möjlighet att investera i bolaget utan att befintliga aktieägares ägarandel utspädes i onödan.

Exempel: Du äger 10% av Bolaget X som nu skall göra en nyemission av 1000 aktier. I det här fallet är din pro rata 100 aktier (= 1000 * 10%).

Skall man ta sin pro rata? Det beror så klart från fall till fall och man måste ju tro på bolagets framtid. Sedan är det ett individuellt beslut utifrån sin egen plånbok.

#investering #investera #aktier #finansiellavkastning #emission #riskhantering #onoterat #onoterat&ofiltrerat #pro-rata

 

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnasuteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivningtill konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop AB ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investeringkan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du fårtillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någongaranti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundarsig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!