Internräntan (IRR på engelska, som står för Internal Rate of Return) är en finansiell måttstock som används för att bedöma lönsamheten av en investering eller ett projekt. Den representerar den genomsnittliga årliga avkastningen en investering förväntas generera över dess livslängd.

För att förstå internräntan, låt oss titta på ett enkelt exempel:

Antag att du överväger att investera i ett projekt som kommer att kosta 100 000 SEK att starta. Under projektets livslängd förväntar du dig att få inbetalningar på följande sätt:

– År 1: 30 000 SEK
– År 2: 40 000 SEK
– År 3: 50 000 SEK

För att beräkna internräntan löser du ekvationen där nettovärdet av de framtida inbetalningarna är noll. Med andra ord, internräntan är den räntesats som gör att nuvärdet av de framtida inbetalningarna matchar den initiala investeringen.

I det här fallet kan internräntan vara t.ex. 15%. Det betyder att om du investerar 100 000 SEK, kommer du att få tillbaka 145 000 SEK över projektets livslängd, vilket ger en genomsnittlig årlig avkastning på 15%.

Internräntan används för att jämföra olika investeringsmöjligheter och bestämma vilket projekt som erbjuder den bästa avkastningen relativt dess risk och initiala investering. Ju högre internränta, desto mer lönsam är investeringen.

Det är viktigt att notera att internräntan inte tar hänsyn till andra faktorer som risk och likviditet, så det är bäst att använda den tillsammans med andra analysmetoder för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

 

 

 

 

#Aktier #Investeringar #Samarbete #Skydd #Exitstrategi #Onoterat #företagsägande #investeringsstrategi #finansiellaplaceringar #investeringar #onoterat #onoteratochofiltrerat

 

 

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnasuteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivningtill konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop AB ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investeringkan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du fårtillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någongaranti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundarsig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

Share This

Share This

Share this post with your friends!