Det första betaltjänstdirektivet, EU-direktivet Payment Services Directive (PSD) trädde i kraft 2009 med syftet att skapa en mer effektiv marknad för betaltjänster inom Europa. Under 2018 stärktes reglerna när det andra betaltjänstdirektivet trädde i kraft. Reglerna i PSD2 syftar till att stärka ditt skydd som konsument och göra betalningarna effektivare, tryggare och enklare inom Europa. Betaltjänstdirektivet är ett regelverk som täcker flera områden. Bland annat kan du som kund genom reglerna i PSD2 dela din kontoinformation med och göra betalningar genom så kallade tredjepartsaktörer. Det innebär att licensierade företag, exempelvis Finshark (som Polynom äger en del av) har möjlighet att hämta din kontoinformation från en bank och erbjuda dig att göra betalningar från ditt konto, under förutsättning att du har godkänt det. För att få erbjuda den här typen av tjänster måste tredjepartsaktören ha tillstånd av Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU/EES. PSD2 innebär också att självrisken för konsumenter vid en obehörig transaktion sänks från 1 200 kronor till 400 kronor.

#Aktier #Investeringar #Samarbete #Skydd #Exitstrategi #Onoterat #företagsägande #investeringsstrategi #finansiellaplaceringar #investeringar #onoterat #onoteratochofiltrerat

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnasuteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivningtill konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop AB ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investeringkan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du fårtillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någongaranti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundarsig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

Share This

Share This

Share this post with your friends!